งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ จัดงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น” นับเป็นการจัดงานสัมมนาแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2555
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2510 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของไทย นำเสนอโปรแกรมการศึกษาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศไทย
ผศ. ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่าย Global Solutions and informatics ให้การต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและคณะ ตามด้วยสุนทรพจน์ของ Mr. Hideo Fukushima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
ในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมหารือกันเรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักเรียนไทย และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
dsc00089_r
dsc00093_r

รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภศิลป์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ดร. ศุภศิลป์เคยเข้าร่วมโปรแกรม JSPS Core University ซึ่งสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยยามากุจิ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. ศุภศิลป์ได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยโอคายามา ภายใต้การสนับสนุนของทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
หลังจากนั้น Ms. Noriko Furuya รองผู้อำนวยการ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ และ Ms. Hisako Tsuji เจ้าหน้าที่หลักสูตรนานาชาติ เป็นผู้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร และโปรแกรมนานาชาติของ JSPS

Dr. Suppasil and Ms. Tsuji

Dr. Suppasil and Ms. Tsuji

JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ เชิญศิษย์เก่าของ JSPS 2 ท่านจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาเป็นวิทยากร ท่านแรก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง เตชะโต ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และทุน JSPS RONPAKU ซึ่งได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชิบะ เป็นผู้บรรยายโปรแกรมนานาชาติของ JSPS และประสบการณ์ในประเทศญี่ปุ่น
วิทยากรท่านที่สอง คือ ดร. วรรณรัตน์ แซ่ชั่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร JAAT และเคยเข้าร่วมโปรแกรม Core-to-Core และ Bridge Fellowship ดร. วรรณรัตน์อธิบายประสบการณ์การวิจัยที่มหาวิทยาลัยโตเกียว และมหาวิทยาลัยโทโฮคุ

Dr. Vannarat and Dr. Sompong

Dr. Vannarat and Dr. Sompong

ในช่วงตอบคำถาม มีคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร ดร. ศุภศิลป์บอกว่า เขาพยายามหลายครั้งจนกระทั่งได้รับเลือก แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมนานาชาติของ JSPS มีการแข่งขันที่สูง ผู้สมัครจึงควรปรึกษา host researcher พยายามสมัครหลายๆ ครั้ง และอย่าย่อท้อ
dsc00107_r