งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 26 มกราคม 2559 JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ จัดงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 14″ จัดโดยสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
dsc00030_r

มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่ครอบคลุมจังหวัดพิษณุโลก และภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อพ.ศ. 2533 ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ แยกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย มี 21 คณะ วิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสงขลาเป็นประจำทุกปี
“งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 14” ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร Mr. Shiro Terashima เลขานุการเอกของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น คือ มหาวิทยาลัยโอซาก้า มหาวิทยาลัยเกียวโต มหาวิทยาลัยทาคุโชคุ มหาวิทยาลัยโตไก มหาวิทยาลัยนาโงย่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุกุอิ ร่วมกับองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (Jasso) และ JSPS เข้าเยี่ยมศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวรทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น 8 แห่ง ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายนเสนอให้เสริมสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นโดยการส่งเสริมทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนหรือเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย Mr. Shiro Terashima อธิบายเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่มีมากกว่า 40 แห่งในประเทศไทย

Courtesy visit to Prof. Dr. Sujin Jinahyon, President of Naresuan University

Courtesy visit to Prof. Dr. Sujin Jinahyon, President of Naresuan University

หลังจากการเยี่ยมชม JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ ได้จัดงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ในหัวข้อ “แนะนำกิจกรรมของ JSPS ในเอเชียและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น”
ลำดับแรก Ms. Noriko Furuya รองผู้อำนวยการ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ แนะนำองค์กร JSPS และสำนักงานกรุงเทพฯ หลังจากนั้น Ms. Hisako Tsuji เจ้าหน้าที่หลักสูตรนานาชาติ เป็นผู้อธิบายรายละเอียดโปรแกรมนานาชาติของ JSPS
JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ เชิญศิษย์เก่าของ JSPS 2 ท่านจากมหาวิทยาลัยนเรศวรมาเป็นวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี มุขแจ้ง คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร อดีตนักเรียนทุน JSPS RONPAKU เป็นผู้บรรยายประสบการณ์การวิจัย และการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ดร.รัชนีได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยไอจิในปี พ.ศ.2557
และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เปรมจิต คณะวิทยาศาสตร์ อดีตนักเรียนทุน JSPS Invitation เป็นผู้บรรยายประสบการณ์การวิจัย ให้คำแนะนำ และทัศนคติที่ดีเพื่อการทำวิจัยในประเทศญี่ปุ่น
แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ดร.ศิริพงษ์ได้รับปริญญาเอกจาก The United Graduate School of Agricultural Sciences Ehime University ภายใต้การสนับสนุนของทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

Ms. Noriko Furuya, deputy director of JSPS Bangkok Office introduced overview of JSPS

Ms. Noriko Furuya, deputy director of JSPS Bangkok Office introduced overview of JSPS

Ms. Hisako Tsuji, International Program Associate explained about the JSPS international program in details

Ms. Hisako Tsuji, International Program Associate explained about the JSPS international program in details

Dr. Ratchanee Mukhjang, Assistant Professor of Faculty of Business, Economic and Communications

Dr. Ratchanee Mukhjang, Assistant Professor of Faculty of Business, Economic and Communications

Dr. Siripong Premjet, Associate Professor of Faculty of Sciences

Dr. Siripong Premjet, Associate Professor of Faculty of Sciences

ลำดับสุดท้าย ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง อดีตนักเรียนทุน JSPS RONPAKU เป็นผู้กล่าวปิดงาน ดร.ฉันทนายังเป็นอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นด้วย
มีนักวิจัยเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้มากกว่า 60 คน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของศิษย์เก่า JSPS JSPS จึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาค รวมทั้งความร่วมมือกับศิษย์เก่า JSPS ด้วย
dsc00039_r