งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ ได้จัดบรรยายสรุปโครงการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น” นับเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2530 เป็นมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยโดยพระบรมราชาในปีพ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ระดับชาติ ชุมชนระหว่างประเทศ และส่งเสริมกิจกรรมที่รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพื้นที่

Visit with Emassy

ลำดับแรก Mr. Mitsugu Saito อัครราชทูต สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่สถานทูตญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นต่างๆ ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการการศึกษาต่อญี่ปุ่น (Japan Education Fair ครั้งที่ ๑๒) โดยมี รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุขเคยเข้าร่วมโปรแกรม JSPS Core University นับเป็นเกียรติของ JSPS ที่ได้พบกับศิษย์เก่า JSPS ตระหนักถึงความสำคัญในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ JSPS ที่มหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค

Welcome

หลังจากประชุมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย นายไดสุเกะ ยามาดะ รองผู้อำนวยการ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ เป็นผู้อธิบายโปรแกรมต่างๆ ของ JSPS มีผู้สนใจเข้าร่วมเกือบ 30 คน

Group_photo

งานสัมมนาครั้งนี้ได้เรียนเชิญดร.บุบผา ใจเที่ยง จากคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นอดีตนักเรียนทุนของ JSPS (Postdoctoral Fellowship) ที่ The National Institute of Agrobiological Sciences (NIAS) มาเป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์การวิจัย และการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น

Dr. Bubpa

นอกจากนี้ ยังมีศิษย์เก่าของ JSPS คือ ผศ.ภก.ดร. ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคิวชู และเคยเข้าร่วมโปรแกรม JSPS Core University เป็นวิทยากรบรรยายโปรแกรมของ JSPS และประสบการณ์การวิจัยด้วย

Dr. Thaweesak

ในช่วงถาม-ตอบ ผู้เข้าร่วมสัมมนาต่างตั้งคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร แบบฟอร์มใบสมัคร และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครทุนอย่างน่าสนใจ นายไดสุเกะ ยามาดะ รองผู้อำนวยการของ JSPS ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมสัมมนาให้สมัครทุนของ JSPS หลายๆ ครั้ง แม้ว่าจะมีการแข่งขันสูง แต่ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จบางส่วนมาจากมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค ดังนั้นจึงมีโอกาสสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน

At the session

At the session2