งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ จัดงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 13” จัดโดยสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ครอบคลุมจังหวัดพิษณุโลกและภาคเหนือตอนล่างของไทย มหาวิทยาลัยนเรศวรก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2533 และเป็นอิสระจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตพิษณุโลก ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐในประเทศไทยที่มี 22 คณะ วิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต

สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามลำดับ เป็นประจำทุกปี JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ เข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555

“งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 13” มีนายชิเงกิ โคบายาชิ ที่ปรึกษาของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุกุอิ มหาวิทยาลัยเกียวโต มหาวิทยาลัยเมจิ มหาวิทยาลัยโตไก สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ร่วมกับองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (Jasso) และ JSPS เข้าเยี่ยมดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

DSC05794_R

หลังจากนั้น JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ ได้จัดงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ในหัวข้อ “แนะนำกิจกรรมของ JSPS ในเอเชียและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น”

ลำดับแรก คุณฮิโรมิ โทโดโรกิ เจ้าหน้าที่หลักสูตรนานาชาติ เป็นผู้แนะนำองค์กร JSPS และนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศญี่ปุ่น ถัดมาคุณไดสุเกะ ยามาดะ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้อธิบายรายละเอียดโปรแกรมนานาชาติของ JSPS ด้วยภาษาไทย

DSC05839_R

JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ เชิญศิษย์เก่าของ JSPS 2 ท่านจากมหาวิทยาลัยนเรศวรมาเป็นวิทยากร ท่านแรก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี มุขแจ้ง คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร อดีตนักเรียนทุน JSPS RONPAKU เป็นผู้บรรยายประสบการณ์การวิจัย และการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ดร.รัชนีได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยไอจิในปี พ.ศ.2557 และจะนำเสนอวิทยานิพนธ์ที่งาน RONPAKU Medal Award ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

DSC_5898_R

วิทยากรท่านที่สอง คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เปรมจิต คณะวิทยาศาสตร์ อดีตนักเรียนทุน JSPS Invitation เป็นผู้บรรยายประสบการณ์การวิจัย พร้อมภาพกิจกรรมการวิจัยในประเทศญี่ปุ่น ดร.ศิริพงษ์ได้รับปริญญาเอกจาก The United Graduate School of Agricultural Sciences Ehime University ภายใต้การสนับสนุนของทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ดร.ศิริพงษ์มาเยี่ยมสำนักงาน JSPS ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เพื่อปรึกษาเรื่องการสมัครโปรแกรม Core-to-Core

DSC05853_R

ลำดับสุดท้าย ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง อดีตนักเรียนทุน JSPS RONPAKU เป็นผู้กล่าวปิดงาน ดร.ฉันทนายังเป็นอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นด้วย

มีนักวิจัยเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้เกือบ 40 คน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของศิษย์เก่า JSPS JSPS จึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาค
DSC05864_R