งานแนะแนวทุนของ JSPS ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 JSPS ได้จัดบรรยายที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ร่วมกับ 3 สถาบันการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่มีสาขาอยู่ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้แก่ มหาวิทยาลัยโตไก สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันเทคโนโลยีฟุกุโอกะ สำนักงาน JSPS กรุงเทพได้ไปเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาจากญี่ปุ่นดังกล่าว และทั้ง 3 สถาบันได้เข้าร่วมบรรยาย รวมถึงแนะนำกิจกรรมของสถาบันด้วย

การเยี่ยมเยือนรองอธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สำนักงาน JSPS กรุงเทพได้ไปเยี่ยมเยียนสถาบันโดยมีรศ.ดร.อานันทวัฒน์ คุณากร รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นผู้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มทางวิชาการในประเทศไทย รศ.ดร.อานันทวัฒน์กล่าวว่า แม้ว่าแต่ก่อนนักวิจัยชาวไทยจะมองหาโอกาสในการวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป แต่ตอนนี้พวกเขากำลังสนใจกับมหาวิทยาลัยในเอเชียซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ทุนของ JSPS จึงเป็นที่สนใจของนักวิจัย และมหาวิทยาลัยต่างยินดีที่จะส่งเสริมการสมัครทุนนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกันรศ.ดร.อานันทวัฒน์แสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสมองไหลของนักวิทยาศาสตร์ไทย และซักถามเกี่ยวกับเรื่องการถูกบังคับทำวิจัยในประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่นักวิจัยได้รับทุน JSPS แล้ว JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ ให้คำตอบว่า นักวิจัยที่ได้รับทุนไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเป็นอาจารย์ของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น และ JSPS หวังว่านักวิจัยที่ได้รับทุนจะนำประสบการณ์ที่ได้รับในประเทศญี่ปุ่นกลับมาเพื่อประกอบอาชีพนักวิจัยของพวกเขา หลังจากกลับมายังประเทศบ้านเกิดของตนแล้ว

KMILT 2014

KMILT 2014 Pic2

การเยี่ยมเยือนสถาบันการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่มีสาขาอยู่ใน KMITL

มหาวิทยาลัยโตไก (Tokai University)
มหาวิทยาลัยโตไกจัดตั้งสำนักงานของอาเซียนตั้งแต่ปีพ.ศ.2546 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฮิโรนากะ โทมิตะ เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานของสำนักงานอาเซียน มหาวิทยาลัยโตไกมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและมหาวิทยาลัยโตไก รวมถึงเปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตไกได้รับการยอมรับและให้การสนับสนุนนักเรียนไทยตั้งแต่พ.ศ.2497

KMITL 2014

สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (KOSEN)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ ที่เรียกว่า “Kosen” ในภาษาญี่ปุ่น ได้จัดห้องวิจัยให้กับนักวิจัยของ Kosen ที่มาเยี่ยมชม KMITL สำหรับการวิจัยและการศึกษา สำนักงานยังแสดงแผ่นพับของสถาบันเพื่อดึงดูดความสนใจนักเรียนของ KMITL ให้ไปเรียนที่ Kosen ด้วย สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติได้แต่งตั้งดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันการศึกษาของไทย

KMITL 2014

สถาบันเทคโนโลยีฟุกุโอกะ (Fukuoka Institute of Technology)
สถาบันเทคโนโลยีฟุกุโอกะจัดตั้งสำนักงานกรุงเทพฯ ภายใน KMITL ในปีพ.ศ.2554 และได้เสนอให้มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียน KMITL ที่วางแผนจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย มีนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างสองสถาบันเข้าร่วมอย่างขยันขันแข็ง

KMITL 2014

งานแนะแนวของ JSPS
งานแนะแนวของ JSPS มีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน มีรศ.ดร.อานันทวัฒน์เป็นผู้กล่าวเปิดงาน สำนักงาน JSPS กรุงเทพได้บรรยายโปรแกรมทุน JSPS ระหว่างประเทศ ตามด้วยสุนทรพจน์ของดร.ดวงกมล ณ ระนอง
นักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ KMITL ซึ่งเป็นอดีตนักเรียนทุนของ JSPS เล่าประสบการณ์งานวิจัยของตนในประเทศญี่ปุ่น
หลังจากการแนะนำโปรแกรมทุนของ JSPS ตัวแทนของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (Kosen) สถาบันเทคโนโลยีฟุกุโอกะ และมหาวิทยาลัยโตไกได้แนะนำสถาบันของตนตามลำดับ รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการรับสมัครและทุนการศึกษา

ภายใต้ความร่วมมือกับ 3 สถาบันการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น การสัมมนาประสบความสำเร็จด้วยดี และได้รับความสนใจจากนักวิจัย KMITL ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น

KMITL 2014

KMITL 2014

ดร.ดวงกมล ณ ระนอง

ดร.ดวงกมล ณ ระนอง