เยือนมหาวิทยาลัยรัฐในประเทศไทยแห่งที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2012 JSPS สำนักงานกรุงเทพ ได้ไปเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ซึ่งเป็นไปตามแผนงานปี 2554 (เดือนเมษายน 54 – เดือนมีนาคม 55 ) 1 ในแผนงานนี้คือการไปเยือนมหาวิทยาลัยรัฐทั้ง 9 แห่ง โดยได้พิจารณาแล้วว่ามีความเป็นเลิศด้านงานวิจัย  นอกเหนือจากนี้ได้แนะนำความเป็นมาขององค์กร ที่ผ่านมาได้ไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , มหาวิทยาลัยมหิด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 10 ที่ได้ไปเยือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยคนละแห่งกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยสิ้นเชิง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก่อตั้งในปี 1960  และในปี1998
ได้ถูกจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(Autonomous University) นักศึกษาระดับปริญญาเอก 700 คน ปริญญาโท 5,300 คน  ระดับปริญญาตรี 12,000 คน  มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญทางด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ มีปริมาณผลงานด้านงานวิจัยถูกตีพิมพ์เป็นจำนวนมากที่สุด

ครั้งนี้ได้เข้าพบดร. บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเป็นผู้อำนวยการคนก่อนของบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ดร.ผ่องศรี  เวสารัช  หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาคือ ดร.นคร วรสุวรรณรัตน์ อาจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) และศาสตราจารย์ นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย กรรมการที่ปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)

มีสถาบันการเรียนรู้ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มช่องทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา และกำลังก่อสร้าง KMUTT City Centerซึ่งตั้งระหว่าง BTS ธนบุรีและวงเวียนใหญ่  การให้ความสำคัญกับงานศึกษาค้นคว้าวิจัยทำให้มีผลงานตีพิมพ์เป็นอันดับต้นๆ

นอกจากจะมีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้ว ทางด้านวิศวกรรม (มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม)  ทั้งยังมีความร่วมมือในระดับนานาชาติกับมหาวิทยาลัยเกียวโตด้านการวิจัยพลังงาน  เครือข่ายต่อมหาวิทยาลัยในอาเซียน (AUN) ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้านวิศวกรรม และมีการจัดการประชุมในระดับนานาชาติ เป็นที่ตั้งของสำนักงานกรุงเทพของKanazawa University, Nippon Institute of Technology

ผู้อำนวยการมีความเห็นตรงกันกับทางมหาวิทยาลัยว่ามีแผนการที่จะมาจัดประชุมแนะนำทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือหลังปริญญาเอก ให้แก่อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ ในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ก่อนที่จะหมดวาระการทำงานในไทย