การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า JSPS (JAFT) ครั้งที่ 7

วันพุธที่ 18 มกราคม 2012 ได้เปิดประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า JSPS (JAFT) ครั้งที่ 7 ที่ สำนักงานJapan Aerospace Exploration Agency (JAXA) มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน ผู้อำนวยการเป็นผู้เปิดการประชุม

เนื้อหาการประชุมการรายงาน เกี่ยวกับเรื่องจัดประชุมสัมมนา JSPS-NRCT Seminar ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2011  และรายการเรื่องการประชุมที่จัดที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2012 และ ดร. ดนัย ทิวาเวช ได้รายการเกี่ยวกับผลงานวิจัยของ BRIDGE Fellowship ผู้อำนวยการได้รายงานถึงแผนงานที่ได้ไปเยือนมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านงานวิจัย จำนวน 9 แห่ง ให้คณะกรรมการทราบ

การประชุมครั้งที่ผ่านมาได้สรุปเรื่องโลโก้ของ JAFT ได้นำเรื่องนี้มาพูดและทำการแก้ไขรูปแบบโลโก้อีกครั้ง และเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนในรูปแบบสมาคมพร้อมทั้งใช้ตัวย่อ เรื่องการเตรียมงานการประชุมใหญ่วิสามัญที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2012  พร้อมทั้งการเลือกตั้งประธานสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่

ผู้อำนวยการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาคมศิษย์เก่า ของ JAFT จะมีความแน่นแฟ้นและร่วมมือกันพัฒนากิจกรรมด้านวิชาการในประเทศไทยยิ่งขึ้นไป

ผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. Dr. Busaba Yongsmith, President

2. Dr. Paritud Bhandhubanyong, Vice President

3. Dr. Boonchai Techaumnat,     Secretary

4. Dr. Malee Uabharadorn, Treasurer

5. Dr. Porphant Ouyyanont, Public Relation

6. Dr. Sunee Mallikamarl, Committee

7. Dr. Suvit Vibulsresth, Committee

8. Dr. Chalermkiat Songkram, Committee

9. Dr. Songsri Kulpreecha, Committee

10. Dr. Wataru Takeuchi, Director, JSPS Bangkok Office

 これDSC02035