คุณโคะมะบะ รองผู้จัดการ องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) มาเยือน

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2012  คุณโคมะบะ คาซึนากะ รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน และ คุณซุซุกิ โนะโบะรุ  หัวหน้าฝ่ายบัญชี คุณอิโตะคาวะ โยชิฮิเดะ  ฝ่ายบัญชี  คุณซึซึมิ อิซึโร ผู้ช่วยฝ่ายวางแผนงานนักศึกษาแลกเปลี่ยน  คุณทาคาชิ ฮากิวาระ ผู้อำนวยการ JASSO สำนักงานกรุงเทพ ได้มาเยือน JSPS อย่างเป็นทางการ

การมาดูงานที่ไทยในครั้งนี้ เพื่อมาตรวจสอบสถานที่สำหรับใช้เป็นสำนักงานร่วมกัน  มาสำรวจสถาพของสำนักงานปัจจุบัน หลังจากสังเกตการณ์เสร็จแล้ว ผู้อำนวยการ JSPS ได้แจ้งถึงเรื่องการจัดประชุมสัมมนา วันที่ 15 ตุลาคม 2011  ในสัมมนาหัวข้อเรื่อง  JSPS-NRCT「Study and research opportunities in Japan and perspective of Thailand by Japanese social scientists(การไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น・โอกาสด้านงานวิจัย มุมมองจากนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นต่อประเทศไทย)」

คุณฮากิวาระ ผู้อำนวยการองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) ได้อธิบายเกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทของสำนักงานในทางตรงและทางอ้อม เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

แผนงานลำดับต่อไปคือ การใช้สำนักงานร่วมกัน・การขนย้าย  ในต้นเดือนกุมภาพันธ์จัดทำหนังสือสัญญาเช่าพื้นที่ใหม่ ใช้เวลาในการต่อเติม ประมาณ 1 เดือน  ดำเนินการย้ายเข้าไปภายในเดือนมีนาคมนี้ บรรยากาศ ในงานประชุมสัมมนา JSPS-NRCT

これDSC02025これDSC02027